1. Nonnekes Advocatuur is een eenmanszaak welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69647232. De onderneming wordt gedreven door mr J.P. Nonnekes. De bedrijfsactiviteit omvat de uitoefening van de rechtspraktijk.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan Nonnekes Advocatuur, zulks onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Advocaat mr J.P. Nonnekes is conform de daarvoor geldende richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Iedere aansprakelijkheid van Nonnekes Advocatuur is daarom beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het daarbij van toepassing zijnde bedrag aan eigen risico. Het maximale verzekerde bedrag is EUR 500.000,– per aanspraak. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 5.000,– of, indien het door Nonnekes Advocatuur in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag, met een maximum van EUR 15.000,–.
 4. Het recht op schadevergoeding vervalt binnen twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade is voortgevloeid en waarvoor Nonnekes Advocatuur aansprakelijk is.
 5. Bij uitvoering van een opdracht mag Nonnekes Advocatuur mede niet tot haar organisatie behorende derden inschakelen. Nonnekes Advocatuur zal bij het gebruik maken daarvan (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met haar opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Nonnekes Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 6. Opdrachtgever staat toe dat Nonnekes Advocatuur de aan haar ter beschikking gestelde gegevens betreffende de opdracht, bij inschakeling van derden aan die derde ter beschikking mag stellen mits dienstig aan de uitvoering van de opdracht en onder oplegging van een plicht tot geheimhouding jegens anderen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Nonnekes Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of een opzettelijke misdraging van Nonnekes Advocatuur.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Nonnekes Advocatuur vast te stellen uurtarieven. Nonnekes Advocatuur is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de laatste declaratie, tenzij anders wordt overeengekomen.
 9. Door Nonnekes Advocatuur in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten) zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. Voor de bezwaarlijk te specificeren (interne) kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een forfaitaire opslag van het honorarium in rekening kunnen worden gebracht, hetgeen voorafgaand aan de werkzaamheden en derhalve bij aanvaarding van de opdracht zal worden vermeld.
 10. De werkzaamheden worden periodiek achteraf, in beginsel maandelijks, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze declaraties dienen binnen  14 dagen door opdrachtgever te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Declaraties komen niet voor opschorting of verrekening in aanmerking.
 11. Wanneer de declaratie van Nonnekes Advocatuur niet binnen de betalingstermijn zal zijn voldaan, raakt opdrachtgever in verzuim en ontstaat de plicht om wettelijke (handels)rente te vergoeden alsmede een vergoeding voor mogelijk te maken buitengerechtelijke incassokosten.
 12. Nonnekes Advocatuur heeft een kantoorklachtenregeling. Deze is te vinden op www.nonnekes-advocatuur.nl.
 13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Nonnekes Advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht. Ten aanzien van eventuele geschillen is de Rechtbank Rotterdam bevoegd hiervan kennis te nemen en daarop te beschikken.
 14. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zal/ zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen in alle redelijkheid nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

November 2019